Matplotlib,风格类似 Matlab 的基于 Python 的图表绘图系统。 Matplotlib 是 Python 最著名的绘图库,它提供了一整套和 Matlab 相似的命令 API,十分适合交互式地进行制图。而且也可以方便地将它作为绘图控件,嵌入 GUI 应用程序中。本文主要介绍Python Matplotlib Plotting 绘图。


1、绘制x和y点

plot()函数用于在图中绘制点(标记)。

默认情况下,plot()函数在点到点之间画一条线。

该函数具有用于在图中指定点的参数。

参数1是一个数组,其中包含x轴上的点。

参数2是一个包含y轴上的点的数组。

如果需要绘制从(1,3)到(8,10)的线,则必须将两个数组[1,8]和[3,10]传递给plot函数。

例如:

在图中从位置(1、3)到位置(8、10)画一条线:

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

xpoints = np.array([1, 8])
ypoints = np.array([3, 10])

plt.plot(xpoints, ypoints)
plt.show()

 Result:

httpswwwcjavapycom

x轴是水平轴.y轴是垂直轴。

2、绘制标记

要仅绘制标记,可以使用快捷方式字符串表示法参数'o',即'rings'。

例如: 

在图中绘制两个点,一个在位置(1、3),一个在位置(8、10):

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

xpoints = np.array([1, 8])
ypoints = np.array([3, 10])

plt.plot(xpoints, ypoints, 'o')
plt.show()

Result:

httpswwwcjavapycom

3、绘制多个点(Multiple Points)

您可以根据需要绘制任意数量的点,只需确保两个轴上的点数相同即可。

例如: 

在图中从位置(1,3)到(2,8)然后到(6,1),最后到位置(8,10)画一条线:

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

xpoints = np.array([1, 2, 6, 8])
ypoints = np.array([3, 8, 1, 10])

plt.plot(xpoints, ypoints)
plt.show()

Result:

httpswwwcjavapycom

4、使用默认x轴上的点

如果我们未在x轴上指定点,则它们将获得默认值0、1、2、3(等),具体取决于y点的长度。

因此,如果我们采用与上述相同的示例,并省略x点,则该图将如下所示:

例如: 

没有x点的绘图:

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

ypoints = np.array([3, 8, 1, 10, 5, 7])

plt.plot(ypoints)
plt.show()

Result:

httpswwwcjavapycom

上例中的x点为[0、1、2、3、4、5]。

推荐文档