Python 编程中 while 语句用于循环执行程序,即在某条件下,循环执行某段程序,以处理需要重复处理的相同任务,执行语句可以是单个语句或语句块。判断条件可以是任何表达式,任何非零、或非空(null)的值均为true。当判断条件假 false 时,循环结束。本文主要介绍Python while else语句。

Python 常用术语

1、else语句

使用else语句,当条件不再成立时,我们可以运行一次代码块:

例如:

条件为False时,打印输出一条消息:

i = 1
while i < 6:
    print(i)
    i += 1
else:
    print("i 不小于 6")

相关文档:

Python while 教程

Python while 循环

Python while break语句

Python while continue语句

Python while else语句

Python 常用术语

推荐文档